Kasvattajasitoumus

Kasvattajasitoumus

Allekirjoittanut sitoutuu fretinpidossaan sekä kasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen Frettiliitto, SFL ry:n määrittelemiä periaatteita. Samalla ne ovat edellytyksenä kasvattajanimen saannille.

1. Olen selvillä fretinpitoa koskevien lakien, asetusten, määräysten ja kunnallisten järjestyssääntöjen sisällöistä.

2. Huolehdin, että frettini saavat riittävästi monipuolista ravintoa, huolenpitoa ja liikuntaa fretin ikä ja terveys huomioon ottaen. Lisäksi frettini saavat tarpeelliset rokotukset sekä muun terveydenhuollon kulloinkin voimassa olevien suositusten mukaisesti.

3. Suostun siihen, että SFL ry:n kasvatustoimikunnan jäsenet saavat neuvoa ja tarvittaessa tarkistaa frettieni pitoa, hoitoa ja kasvatustoimintaani. Näiltä henkilöiltä voi tarvittaessa pyytää neuvoa.

4. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia frettejä. En käytä kasvatuksessa pelokkaita tai aggressiivisia yksilöitä.

4.1. Erityisehto koskien värin valkoinen (tummasilmäinen sekä dew / marked white –merkein) sekä kuvioiden mäyrä ja panda kasvatusta:

Koska edellä mainituilla väreillä ja kuvioilla esiintyy mm. Waardenburgin syndroomaa, ei SFL ry salli niiden käyttöä kasvatuksessa.

 • Jos SFL viralliselle kasvattajalle syntyy pentu mihin tahansa pentueeseen edellä mainituilla kuvioilla, tulee linjan kasvatuskäyttö hyväksyttää uudelleen.
 • Freteille, joiden sukupuussa esiintyy näitä värejä/kuvioita kolmen polven sisällä, voi hakea poikkeuskasvatuslupaa vain hyvin perustelluista syistä. Fretin tulee olla BAER-kuulotestattu sekä kyseinen fretti tulee parittaa sellaisen yksilön kanssa, jolla näitä värejä/kuvioita ei suvussa esiinny.
  • Kasvattajan vastuulla on kuulotestauttaa ko. parituksen jälkeläiset 6kk-1v iässä, mikäli niillä ilmenee joko ulkoisia WS-merkkejä (valkoiset kuviot pään seudulla, WS:lle tyypillinen kallonmuoto) tai myöhemminkin, jos jälkeläisissä havaitaan kuurouteen tai kuulonalenemaan viittaavaa. Jos jälkeläisissä ilmenee kuuroutta, poikkeusluvan saanutta frettiä eikä sen jälkeläisiä saa käyttää kasvatuksessa. Testausvaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti.
  • Ko. pentueesta ei tule luovuttaa, myydä eikä lainata jälkeläisiä kasvatuskäyttöön, mutta kasvattaja saa itse pitää siitä jälkeläisen jatkokasvatuksessaan. Kasvatuskäyttöön jätetty yksilö tulee kuulotestauttaa ennen 1 vuoden ikää. Lisäksi sen kasvatuskäyttöä pitää odottaa, kunnes fretti on 2 vuotta, jotta pystytään seuraamaan, onko pentueen muissa freteissä ilmennyt kuulonalenemaa tai muita terveydellisiä ongelmia.
 • Hakiessasi kasvatuslupaa fretille, jonka sukupuussa kolmen (3) sukupolven sisällä on jokin yllämainituista väreistä/kuvioista, toimita SFL ry:lle RKPL, Kasvatusfretin poikkeuslupahakemus rekisteröintilomake ja liitä sen yhteyteen BAER-kuulotestin tulos.
 • Jos on epäselvää, kumpi fretti on kuurouden periyttäjä, SFL ry:ltä voi hakea poikkeuskasvatuslupaa uuteen pentueeseen hyvin perustelluista syistä, mutta samaa paria ei kuitenkaan saa yhdistää. Jos lupa myönnetään, fretti tulee parittaa sellaisen fretin kanssa, jolla ei näitä värejä/merkkejä ole sukupuussa kolmen (3) sukupolven sisällä. Jos tästäkin yhdistelmästä tulee yllämainituilla väreillä/kuvioilla olevia tai kuuroja yksilöitä, tulee sekä kasvatusfretti että sen jälkeläiset ottaa kokonaan pois kasvatuskäytöstä.

4.2. Erityisehto koskien hybrideillä (villihillerin ja fretin yhdistelmä) kasvattamista: Kaikki fretit, joilla on 12,5% tai enemmän villiä perimää, katsotaan hybrideiksi. Koska hybridit ovat huomattavasti tavallista frettiä haasteellisempia, ja tämä pätee myös niillä kasvattamiseen, haluaa SFL ry rajata hybridien kasvatusta seuraavasti:

 • Hybridiä ei saa käyttää kasvatuksessa ilman sekä aiempaa kasvatuskokemusta että hybridinomistajuuskokemusta.
 • Kasvatuskokemukseksi lasketaan vähintään yksi onnistunut frettipentue suunniteltua hybridipentuetta edeltävänä kasvatuskautena
 • Omistajuuskokemukseksi lasketaan, että on omistanut ja elänyt vähintään vuoden vähintään samaprosenttisen hybridiyksilön kanssa, kuin mitä tuleva hybridipentue on
 • Kaikkiin pentueisiin, joissa pennut tulevat olemaan yli 17,5% hybridejä, vaaditaan astutuspoikkeuslupa. Mikäli kasvatuskokemusta on alle 3 vuotta, on astutuspoikkeusluvan raja 12,5%

4.3. En kasvata angora- eli pitkäkarvaisella naaraalla. Pitkäkarvaisten naaraiden maidontuotannossa saattaa esiintyä ongelmia, joten SFL ry suosittelee, että pitkäkarvaisia pentueita suunnitellessa parituksessa käytetään puolipitkäkarvaista naarasta ja pitkäkarvaista tai puolipitkäkarvaista urosta. Pitkäkarvaiselle naaraalle voi hakea astutuspoikkeuslupaa vain erittäin painavasta syystä, perustelujen kanssa.

5. Sitoudun siihen, että aktiivisena kasvattajana minulla on vakituisesti luonani asuvia frettejä, enkä käytä kasvatuksessa pelkästään sijoituksessa olevia yksilöitä.

6. Kartutan säännöllisesti tietojani freteistä, jalostuksesta sekä frettien hoidosta yleensä.

Olen tietoinen kasvatuksen riskeistä; sekä terveydellisistä että taloudellisista.

7. Osallistun vuoden lopussa avattavaan SFL ry:n kasvattajien väliseen keskusteluun tulevan kauden kasvatussuunnitelmista. Kerron avoimesti suunnitelmistani ja siitä, kuinka ne edistävät kasvatustavoitteitani.

8. Käytän kasvatuksessa vain SFL ry:n rekisteriin rekisteröityjä frettejä. Poikkeuksena ulkomaisia frettejä koskevat astutukset, joista on erikseen kirjallisesti sovittu kasvatusoikeudet omaavan henkilön kanssa. Näidenkin yksilöiden tulee täyttää liiton kasvatuseläimelle asettamat kriteerit.

9. Huolehdin siitä, että ennen kasvatuskäyttöä kasvatusfrettini on rekisteröity kasvatuseläimeksi ja mahdolliset muut astutukseen tarvittavat luvat on haettu.

 • Ilmoitan SFL ry:lle kasvatusfrettieni sukupuut kokonaisuudessaan.

10. En salaa frettieni vikoja tai sairauksia ja annan avoimesti tietoja niiden ominaisuuksista. Kasvatusyksilöideni sukupuut tai linkki SFL julkiseen rekisteriin, ovat kokonaisuudessaan näkyvillä kotisivuillani/blogissani.

11. En tietoisesti tee sellaisia yhdistelmiä, joissa sama eläin esiintyy sukutaulussa useammin kuin kerran kolmen sukupolven aikana.

12. Pyrin käyttämään kasvatuksessa vain yksilöitä, joiden anatomia ei poikkea SFL ry:n standardista. Anatomiset poikkeavuudet jaetaan kolmeen kategoriaan:

 • Periytymättömät poikkeavuudet
 • Kosmeettiset periytyvät poikkeavuudet, esim ylimääräinen etuhammas
 • Fretin terveyteen vaikuttavat periytyvät poikkeavuudet, esim. piilokives
 • Kaksi ensimmäistä ovat sellaisia ominaisuuksia, joita omaavia yksilöitä voidaan harkinnan mukaan käyttää kasvatuksessa järkevästä syystä, mutta nämä ominaisuudet tulee pyrkiä jalostamaan pois linjasta.
  Kolmanteen kategoriaan kuuluvat poikkeavuudet ovat sellaisia, että niitä omaavia yksilöitä ei tule käyttää kasvatuksessa lainkaan.

13. Rekisteröin kaikki kasvattamani pennut SFL ry:n rekisteriin.

14. Luovutan pennut hyvän kauppatavan mukaisesti terveinä, hyväkuntoisina, mikrosirutettuina, eläinlääkärin tarkastamina, SFL ry:n rekisteriin rekisteröityinä sekä aikaisintaan kahdeksan (8) viikon (56 päivän) ikäisinä. Luovutan pennut fretinpitoon soveltuviin olosuhteisiin. Opastan ostajaa fretinhoitoon liittyvissä seikoissa. Seuraan kasvattieni kehitystä parhaani mukaan.

15. En rasita naarasta liian tiheillä pennutuksilla, enkä tee yhdellä naaraalla kuin enintään kolme pentuetta. Huomioin fretin iän ja terveydentilan tehdessäni päätöksen fretin käytöstä kasvatuksessa. Tarvittaessa konsultoin asiantuntevaa eläinlääkäriä.

Naaraan voi astuttaa ensimmäistä kertaa aikaisintaan kahdeksan (8) kuukauden iässä. Naaraan viimeinen astutusikä on sinä vuonna, kun fretti täyttää viisi (5) vuotta. Naaraan ensimmäinen pentue tulee tehdä viimeistään sinä vuonna, kun se täyttää kolme (3) vuotta.

 • Jokaiselle neljä (4) vuotta täyttäneelle naaraalle suositellaan tehtäväksi terveystarkastus ennen kasvatuspäätöksen tekemistä.
 • Kalenterivuoden aikana saa tehdä yhden pentueen, ja pentueiden välissä on oltava vähintään kuusi (6) kuukautta.

16. Teen aina astutuksesta kirjallisen sopimuksen toisen osapuolen kanssa alla lueteltuja, SFL ry:n laatimia, sopimusehtoja käyttäen:

 • Otan selvää myös toisen astutuksessa käytettävän fretin terveydellisistä ominaisuuksista, luonteenpiirteistä sekä sukutaustoista
 • Yksilöiden on oltava terveitä ja loisista vapaita
 • Kummankin osapuolen on rehellisesti kerrottava frettinsä todellisista ominaisuuksista, myös huonoista.

17. Kunnioitan tekemiäni sopimuksia.

18. Myydessäni fretin, teen kirjallisen sopimuksen ostajan kanssa ja käytän kauppakirjassani alla lueteltuja, SFL ry:n laatimia, sopimusehtoja, joita voin täydentää myös omilla ehdoillani:

 • Fretti on eläinlääkärin tarkastama, mikrosirutettu ja vähintään kahdeksan (8) viikon ikäinen luovutushetkellä
 • Myyjä on velvollinen informoimaan ostajaa fretin mahdollisista vioista
 • Sopimuksessa on mainittava, kuka omistaa fretin jalostusoikeuden tai onko fretti myyty lemmikiksi
 • Fretillä on uudessa kodissaan oltava vähintään lain vaatimat elintilat ja fretille soveltuva ruokavalio. Fretin on saatava tarpeeksi liikuntaa, virikkeitä ja suositusten mukaiset rokotukset sekä tarvittava terveydenhoito (kasvattaja on velvollinen informoimaan kyseisistä suosituksista uutta omistajaa)
 • Kauppahintaan sisältyy myytävän pennun mikrosirutus, rekisteröinti ja kirjalliset hoito-ohjeet.

19. En myy tai luovuta frettejä jälleenmyyjille, esimerkiksi eläinkauppoihin.

20. En tee kasvatusyhteistyötä suomalaisten kasvattajien kanssa, joille ei ole myönnetty SFL ry:n kasvattajanimeä.

21. Kasvattajan täytyy kuulua johonkin Suomen Frettiliiton jäsenyhdistykseen aktiivisena kasvatusaikana.

22. Mikäli kasvatuksessani on ollut taukoa yli kolme (3) vuotta, sitoudun tekemään uudelleen kasvatusnimihakemuksen osoittaakseni olevani edelleen tietojeni ja taitojeni kanssa ajan tasalla.

23. Hyväksyn, että SFL ry voi halutessaan tehdä muutoksia sitoumukseen tai kasvattajanimisääntöihin, joita olen myös velvollinen noudattamaan. Mikäli olen tyytymätön tehtyihin muutoksiin, ilmaisen sen kirjallisesti SFL ry:n hallitukselle neljän (4) viikon sisällä muutoksen voimaantulosta.

24. Sitoumukseni voimassaolo päättyy kirjallisella ilmoituksella. Mikäli SFL ry:n hallitus katsoo minun rikkoneen sitoumuksen määräyksiä, se voi antaa minulle varoituksen epäsopivista toimenpiteistä tai jopa evätä minulta kasvattajanimeni käytön joko määräajaksi tai kokonaan.