Liiton säännöt

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Frettiliitto, SFL ry ja epävirallisesti Finnish Ferret Union ja sen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Liiton toiminta kattaa koko maan. Sen tarkoituksena on edistää frettiharrastusta, frettien kasvatusta ja näyttelytoimintaa Suomessa ja toimia suomalaisten frettiyhdistysten keskusjärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää:

 • 
erilaisia frettejä käsitteleviä tapahtumia,
 • 
ylläpitää listaa frettituomareista,
 • 
ylläpitää kasvattaja-, fretti- ja tunnisterekisteriä sekä
 • 
harjoittaa alaan liittyvää neuvonta- ja julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi liitto perii jäsenmaksuja. Liitto voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, maksullisia tapahtumia ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Liitto on oikeutettu omistamaan myös toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenyys

Liiton jäseneksi hyväksytään frettitoimintaa harrastavat rekisteröidyt yhdistykset. Näissä säännöissä rekisteröidyistä yhdistyksistä käytetään nimitystä yhdistys.

Liiton jäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on, että jäsenyyttä anovan yhdistyksen säännöt eivät ole ristiriidassa liiton sääntöjen kanssa ja, että se toimii muutoinkin liiton omaksumien frettiharrastuksen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Liittymisellään liittoon yhdistys ilmaisee hyväksyvänsä liiton tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja liiton toimielinten päätöksiä sekä maksaa liiton määräämän jäsenmaksun. Hallituksen tulee hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä liiton jäsenyyttä hakeva yhdistys. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

4§ Jäsenmaksu

Liiton syyskokous päättää jäsenyhdistyksiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden. Yhdistykset suorittavat jäsenmaksun syyskokouksen määräämään eräpäivään mennessä.

5§ Jäsenen eroaminen

Yhdistyksellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa, pöytäkirjaan merkittäväksi.

Liiton hallitus on yhdistyslain 14§:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen liitosta. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa liiton kokoukselle ja valitus on jätettävä kirjallisesti liiton hallitukselle 45 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi antamisesta.

6§ Liiton hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus johon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä vähintään yksi ja enintään neljä muuta varsinaista jäsentä ja vähintään yksi ja enintään kahdeksan varajäsentä. Puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja ja puolet muista varsinaisista jäsenistä ja puolet varajäsenistä ovat erovuorossa samana vuonna ja seuraavana vuonna varapuheenjohtaja sekä sihteeri ja puolet muista varsinaisista jäsenistä ja puolet varajäsenistä. Yhdistykset nimeävät kustakin yhdistyksestä ehdokkaat hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi. Hallitus valitsee keskuudestaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätäntävaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan liiton kokouksissa yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Liiton hallituksen tehtävät

Liiton hallitus huolehtii liiton juoksevista asioista sekä toimeenpanee liiton päätökset. Hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi. Liiton hallitus edustaa liittoa, tekee sitoumuksia ja vastaa liiton puolesta.

8§ Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9§ Tilikausi

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta liiton hallitukselle.

10§ Liiton kokoukset

Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syy-joulukuussa liiton hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun liiton hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä liittohallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 45 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty liiton hallitukselle.

Liiton kokouksissa on jokaisella yhdistyksellä yksi ääni.

Liiton kokousten päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Liiton kokousten koollekutsuminen. Liiton hallituksen on kutsuttava liiton varsinaiset tai ylimääräiset kokoukset koolle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta asianomaisille lähetetyllä kirjallisella kutsulla tai sähköpostitse.

11§ Varsinaiset kokoukset

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka käsitellään liittokokouksen määräämänä aikana
 8. Kokouksen päätös

 

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle ja eräpäivät jäsenmaksuille
 6. Valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja ja rahastonhoitaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja ja sihteeri ja muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka käsitellään liittokokouksen määräämänä aikana
 9. Kokouksen päätös

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian liiton kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti liiton hallitukselle viimeistään 45 vuorokautta ennen kokousta.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton kevät- tai syyskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi liiton varat käytetään liiton tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.