Ongelma, johon fretin omistaja saattaa vuokra-asuessa törmätä

IMG_4455

Monet frettiharrastajat ovat varmasti kuulleet tapauksista, joissa harrastaja on joutunut suuren laskun saajaksi, kun on muuttanut pois vuokra-asunnostaan. Moni varmasti yllättyisi saadessaan tietää joutuvansa maksamaan remonttikulut, vaikka on asunutkin siististi lemmikkiensä kanssa. Frettien kanssa asumisessa voi aiheutua hajuhaittoja, erite jälkiä ja niistä johtuvia asumisen jälkiä. Sen vuoksi siisteydestä tulisi aina pitää huolta.

Ennen kuin vuokrasopimusta tehdään, kannattaa tarkistaa ovatko lemmikit tervetulleita. Nykyään osalla vuokranantajien sopimuksista lukee, että lemmikit ovat ok, mutta he haluavat saada tietää mitä lemmikkejä on.

Valokuvat auttavat epäselvissä tilanteissa

Asuntoon muuttaessa suosittelen tekemään muuttotarkistuksen tarkasti ja valokuvaamaan kaikki tilat sekä pinnat, jotta poismuuton hetkellä mahdolliset epäselvyydet on helpompi selvittää. Esim. edellisen asukkaan lemmikin jättämät jäljet, hajuhaitat tai eritteet kannattaa kirjata, kuvata ja ilmoittaa vuokranantajalle. Näin vältytään siltä, että ne tulisivat jossain vaiheessa omaksi ongelmaksi.

Pois muuttaessa suosittelen jälleen valokuvaamista kaikissa tiloissa ja pinnoista. Loppusiivouksella on tärkeä rooli sekä fretittömillä henkilöillä, jotka voivat tulla tarkistamaan mahdolliset hajuhaitat. Suosittelen olemaan läsnä, kun asunnon lopputarkistus tehdään, näin saat heti tietää mahdollisista ongelmista ja sopia miten ne käsitellään sekä millä aikataululla. Huom! Muista pyytää itsellesi oma kopio lopputarkistus lomakkeesta. Pois muuton jälkeen kannattaa olla melkein heti yhteyttä vuokranantajaan, jos asunnon vuokratakuu ei ole vielä maksettu. Näin tehden, saa sitten heti tietoa, jos asunnossa onkin ilmennyt ongelmia.

Joissakin tapauksissa asunnon ongelmista ei ole informoitu edellistä asukasta kuin vasta jonkin ajan kuluttua, jolloin vuokralainen on tiedustellut vuokratakuumaksun takaisinmaksun perään. Tässä tilanteessa on voitu sanoa, ettei rahaa tulekaan takaisin ja postissa on tulossa lasku ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Mitä pitää tehdä jos riitautuu vuokranantajan kanssa?

Tärkeintä on saada yhteydenpito kuntoon, jotta kumpikin osapuoli saisi selville missä mennään.  Jos ongelmia on ilmennyt, voi tiedustella miksi siitä ei ole ilmoitettu tai miksi lopputarkistuksen yhteydessä ongelmasta. Tässä vaiheessa on hyvä käydä vuokranantajan kanssa läpi kaikki mahdolliset dokumentit mitä sinulla on asunnosta ja sen kunnosta.

Kannattaa vielä tiedustella mahdollisuutta itse puhdistaa ja/tai kunnostaa asuntoa, se tulee edullisemmaksi.

Asunnon otsonointi

Kaikkihan tietävät, että freteistä koituu, jos jonkinmoisia väliaikaisia hajuhaittoja pöffäytyksineen. Hajuhaittojen korjaamisessa käytettäviä lyhytaikaiseen ja tehokkaaseen otsonointiin tähtääviä menetelmiä ei pidä sotkea tässä esiteltyyn otsonaattorityyppiin. Laitteet muodostavat otsonia huoneilmaan joko koronapurkausmenetelmällä, UV-valolla tai kylmäplasman avulla. Otsonaattorit eivät puhdista huoneilmasta hiukkasia, kuten allergisoivia pölyjä, eivätkä formaldehydiä. Laitteet voivat olla oikein käytettyinä hyödyllisiä. Lyhytaikaisen otsonoinnin aikana tiloissa ei saa oleskella. Käsittelyn jälkeinen varoaika on oltava ainakin kaksi vuorokautta ennen tilojen käyttöönottoa. (Lähde: Hengitysliitto)

Entä jos ongelmat eivät ratkea, eikä asioista saada sovittua?

Joskus asiat eivät selviä ja siinä vaiheessa kannattaa olla yhteydessä kuluttaja-asiamieheen, jonka keskeisenä tehtävänä on valvoa kuluttajansuojalain ja useiden muidenkin kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. Valvonta kohdistuu erityisesti markkinoinnin ja sopimusehtojen sekä perinnän lainmukaisuuteen. Hän kuitenkin auttaa ja neuvoo miten kannattaa toimia seuraavaksi.

Kuluttaja-asiamies ei pääsääntöisesti käsittele yksittäisiä riita-asioita, joissa kuluttaja hakee hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä. Näitä tapauksia käsittelevät kuluttajaoikeusneuvojat ja kuluttajariitalautakunta.

Kuluttaja-asiamies voi kuitenkin harkintansa mukaan avustaa kuluttajaa yksittäisen riita-asian hoitamisessa, jos sen ratkaisemisella on lain soveltamisen tai kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeä merkitys tai jos kyse on tapauksesta, jossa elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä. (Lähde: KKV)

Kun asiat eivät selviäkään kuluttaja-asiamiehen kanssa, niin seuraava askel on ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön, josta tarkistaa oman oikeusturvavakuutuksesi. Vakuutusyhtiölle kannattaa kertoa tilanne ja tiedustella miten ja mihin asti vakuutus korvaa.
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutetun yksityiselämään liittyvissä riita- , rikos- ja hakemusasioissa. (Lähde: Pohjola)

Sen jälkeen asia siirtyy kuluttajariitalautakuntaan, joka ottaa asian hoidettavakseen. Asian käsittely siellä voi kestää jopa vuoden.

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, jonka keskeisimmät arvot ovat oikeudenmukaisuus ja oikeuden helppo saatavuus. Lautakunnan jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Lautakunta linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja uusilla täysistuntoratkaisuillaan. (Lähde: Kuluttajariitalautakunta)

IMG_26196

Lopuksi vielä hieman lainsäädännön näkökulmasta

20 §

Asuinhuoneiston kunto ja sen puutteellisuus

Huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu. Sopia voidaan myös siitä, että vuokralainen huolehtii vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapidosta tai kiinteistölle kuuluvista velvoitteista.

Jos huoneisto ei vuokrasuhteen alkaessa ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa tai vuokrasuhteen aikana muusta syystä kuin vuokralaisen laiminlyönnin tai huolimattomuuden takia tulee puutteelliseen kuntoon ja vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos puutteellisuudella on olennainen merkitys eikä vuokranantaja kehotuksen saatuaan viivytyksettä tai sovitussa ajassa huolehdi puutteellisuuden poistamisesta taikka puutteellisuutta ei voida korjata. Jos vuokranantaja laiminlyö puutteellisuuden korjauksen, vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella paitsi, jos puutteellisuus johtuu rakennuksen keskeneräisyydestä tai viranomainen on kieltänyt huoneiston käyttämisen. Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että puutteellisuuden korjauksesta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Jos huoneisto on vuokrasopimuksen ehdon mukaan vuokrattu siinä kunnossa, jossa se oli sopimusta tehtäessä, voi vuokralainen silti käyttää edellä tässä pykälässä säädettyä oikeuttaan, jos vuokralainen sopimuksen tehdessään ei tiennyt huoneistossa olevasta puutteellisuudesta eikä olisi tavallista huolellisuutta käyttäen voinut havaita tai odottaa sitä huoneiston iän, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

21 §

Korjaus- ja muutostyöt sekä hoitotoimenpiteet

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia huoneistossa suoritettavista korjaus- tai muutostöistä taikka hoitotoimenpiteistä. Vuokralaisella ei ole oikeutta suorittaa ilman vuokranantajan lupaa huoneistossa muuta korjaus- tai muutostyötä kuin 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun puutteellisuuden korjaamiseksi. Vuokralaisella on kuitenkin aina oikeus ryhtyä toimenpiteisiin huoneistoa koskevan välittömän vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi.

Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Myös hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, joka ei aiheuta olennaista haittaa tai häiriötä vuokraoikeuden käyttämisessä, saadaan suorittaa edellyttäen, että vuokranantaja ilmoittaa siitä vuokralaiselle vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista. Tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vuokralaisella ei ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta.

Jos vuokranantaja haluaa suorittaa huoneistossa muun kuin edellä tarkoitetun korjaus- tai muutostyön, vuokranantajan on ilmoitettava siitä vuokralaiselle vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista. Jos vuokralainen ilmoituksen tekemisen jälkeen vaihtuu, myös uudelle vuokralaiselle on ilmoitettava työstä, mutta tämän osalta ei lasketa uutta määräaikaa. Vuokralaisella on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta purkaa sopimus päättymään silloin, kun korjaus- tai muutostyöhön aikaisintaan saadaan ryhtyä. Irtisanomisen jälkeen ei työtä saa suorittaa ilman vuokralaisen suostumusta.

 

25 §

Vuokralaisen vastuu asuinhuoneiston vahingoittumisesta

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle myös vahingon, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle. Vuokralainen ei kuitenkaan vastaa vahingosta, jonka aiheuttaa vuokranantajan toimesta taikka rakennuksen, huoneiston tai sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan lukuun tehtävän työn suorittaja.

Tämän pykälän mukainen vuokralaisen vastuu koskee soveltuvin osin myös vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytössä olevia kiinteistön tai rakennuksen yhteisiä tiloja ja laitteita.

Lue lisää aiheesta Vuokraturvan sivuilta

Kirjoittaja: Maisa Thurman, SFL ry:n puheenjohtaja